Generalforsamling

Her kan du læse uddrag fra den seneste generalforsamling. Ønsker du mere indgående information, så er du velkommen til at henvende dig til vandværket.

GENERALFORSAMLING I STRANDMARKENS VANDVÆRK a.m.b.a.

Tirsdag den 30. juli 2019 kl. 19.00

Fru Petersen 's Cafe
Almindingensvej 31
3751 Østermarie

Dagsorden.
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
4. Budget for det kommende år fremlægges til godkendelse
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
7. Valg af revisor og revisorsuppleant.
8. Eventuelt

 

 

Uddrag af ordinær generalforsamling
Tirsdag den 24. juli 2018

Der var mødt 26 andelshavere op og Steen Rønlev blev valgt som dirigent.

Formandens beretning:
Driftsmæssigt var 2017 et stille år. Enkelte steder er der problemer med misfarvet vand, men vi har fine vandanalyser.

Der er i løbet at 2017 tilmeldt en ny forbruger, og dermed er vi 320 andelshavere.

Der er afholdt 4 bestyrelsesmøder. Vi har 2 uafsluttede sager om vandmålere forbrugeren mener viser forkert. 

Vandmålerne blev fjernaflæst i november 2017.

Muligheden for at se sit vandforbrug over internettet er vi ved at indhente priser på.

Det er igen muligt at få et display, der viser vandforbruget inde i boligen. Vi tester displayet hos en forbruger og forventer at kunne lave et tilbud på displayet senere.

Vandværket har en generelt en sund økonomi, og hvis der ikke opstår uventede problemer med vandværket, forventer vi at være gældfri i løbet af 2025 med uændret renteniveau.

Det har vist sig, at der ikke er interesse blandt vore nabovandværker for at fusionere, men ved det fælles vandrådsmøde i Åkirkeby blev der vist stor interesse for at lave et samarbejde vedrørende pasning af vandværker. Vi har også undersøgt muligheden for at samarbejde/fusionere med det kommunalt ejede Bornholms Energi og Forsyning, men de kan/vil ikke fusionere, før vi er blevet gældfri, og det forventer vi vil ske ca. 2025.

Kassereren gennemgik årsregnskabet for 2017. Regnskabet blev godkendt.

Kassereren gennemgik budget for 2019 samt takstbladet. Takstbladet er uændret i 2019.

Budgettet og takstbladet blev godkendt.

Der var stillet forslag om at undersøge muligheden for at overdrage Strandmarkens Vandværk til Bornholms Regionskommune og konsekvenserne ved at gøre det. Formanden afviste forslaget. Han henviste til, at de private vandværker på Bornholm for tiden drøfter et nærmere teknisk samarbejde, og at det vil være rimeligt at afvente resultatet af disse drøftelser. Han fremførte også, at der ikke er nogen garanti for, at vi efter en overdragelse til BEOF får uændrede takster.

Efter afstemning blev forslaget nedstemt.

Valg til bestyrelsen og valg af suppleanter:
Jesper Westh, Jørgen Madsen og Poul Folkmann var på valg. De blev alle genvalgt.

Som suppleanter genvalgtes Anette Orup og Erik Marcker.

Valg af revisor og revisorsuppleant:
Bornholms Revision blev genvalgt som revisor.

Svaneke Revision blev genvalgt som revisorsuppleant.

Demonstration af Water Ensemble Forbrugerdisplay
Displayet bruges til trådløs aflæsning af vandmåler inde i huset. Displayet kræver strøm, og har ikke batterier.

Prisen er ca. 1.500 kr. inklusive moms og kodning, så den passer til andelshaverens vandmåler. Dertil kommer 500 kr. for en antenne, hvis afstand mellem brønd og displayet er for stor.

Bestyrelsesmedlem Jørgen Madsen har testet displayet i sit sommerhus og var tilfreds med den. Generalforsamlingen opfordrede til at orientere om displayet på hjemmesiden.

Du kan læse det fulde referat og dagsorden her.

 

Uddrag af ordinær generalforsamling
Tirsdag den 25. juli 2017

Fremmødt var 15 + bestyrelsen. Poul Folkmann blev valgt som dirigent. 

Formandens beretning:
En oversvømmelse har kostet en ny kompressor. Der er fortsat problemer med ammoniumnitrat i vinterhalvåret, hvor vandforbruget er lavt. Vi er blevet rådet til at udføre en recirkulering af vandet. da det er det lave forbrug der er problemet, og dette kan løses ved at øge gennemstrømningen i filteret.

Der er i løbet at 2016 tilmeldt en ny forbruger og dermed er vi 316 andelshavere. 

Når vandforbruget igen stiger øges risikoen for misfarvet vand. Vi har installeret lukkede filtre, da dette skulle afhjælpe problemet.

Den planlagte udskiftning af vandmålerne er udført i løbet af efteråret 2016 uden de store problemer.

Ved udskiftningen af vandmålerne aflæste og fotograferede montørerne vandmålerne, og der er i 3 tilfælde konstateret, at målerne ikke er indberettet korrekt.

Vandværket har i samarbejde med Danske Vandværkers Forening en sag om dette kørende med en af andelshaverne ved Forbrugerklagenævnet. Vandværket fastholder, at det er måleren, der viser korrekt.

Vi forventer at forbrugerne selv kan se målerstanden via internettet sidst på efteråret 2017. 

Vandværket har en generelt en sund økonomi, og hvis der ikke opstår uventede problemer med vandværket, forventer vi, at i løbet af 7 år er vi igen gældfri.

Vores hidtidige formand Kim Biel Nielsen har i foråret solgt sit sommerhus og er derfor ikke længere andelshaver. Derfor kunne han ikke fortsætte som formand, og i det sidste stykke tid har jeg (Jesper Westh) varetaget formandsposten.

Der er på budgettet, som vi skal se på senere, afsat penge til kurser for bestyrelsen, fordi det er lidt af en mundfuld at starte som ny i bestyrelsen. Der er mange nye begreber og problemer, som de skal sætte sig ind i. Vores intention er at forsøge at gennemføre et kursus på øen i samarbejde med de øvrige vandværker.

Formanden besvarede en række spørgsmål: Se det fulde referat.

Regnskabet blev enstemmigt godkendt. '

Kassereren gennemgik det udsendte budget for 2018 samt takstbladet. Taksterne er uændrede.

Budgettet blev enstemmigt godkendt.

Forslag til generalforsamlingen: ”Generalforsamlingen pålægger bestyrelsen at undersøge muligheden for at fusionere Strandmarkens Vandværk med et eller flere nabovandværker med henblik på at sikre en professionel administration og drift af Strandmarkens Vandværk fremover. Hvis en fusion viser sig at være mulig, skal bestyrelsen udarbejde konkrete forslag til fusion til diskussion og afstemning på næste generalforsamling.”

Generalforsamlingen ønskede forslaget ændret til ”Generalforsamlingen pålægger bestyrelsen at undersøge muligheden for et samarbejde eller en fusion mellem Strandmarkens Vandværk og et eller flere nabovandværker. Hvis et samarbejde eller en fusion viser sig at være mulig, skal bestyrelsen udarbejde konkrete forslag til diskussion og afstemning på næste generalforsamling.” Det ændrede forslag blev sat til afstemning. Forslaget blev vedtaget.

Valg til bestyrelsen:
‐ Jens Fangel
‐ Poul Folkmann (for en étårig periode)
‐ Rolf Molich

Suppleanter:
‐ Anette Orup (nyvalg)
‐ Erik Marcker (nyvalg)

Bornholms Revision blev valgt som revisor.

Svaneke Revision blev valgt som revisorsuppleant.

 Ad 9 Flere andelshavere kommenterede Vandværkets opsparing.

Bestyrelsen skal tilstræbe, at Vandværket altid har en reserve, som svarer til en ny boring. Vandværket kan godt have en opsparing, hvis der er en plan for, hvad den skal bruges til. 

Formanden udtalte, at han så det som en primær opgave for bestyrelsen, at vandværet bliver gældfrit. 

Du kan læse det fulde referat og dagsorden her.

 

Uddrag af ordinær generalforsamling
Tirsdag den 12. juli 2016

Fremmødt var 20 + bestyrelsen og den tilsynsførende. Steen Rønlev blev valgt som dirigent.

Formandens beretning:
Vandkvaliteten er tilfredsstillende, men der er fortsat småproblemer med misfarvning af vandet. Der opfordres til at holde sig orienteret på vandværkets hjemmeside.

Alle vandmålere skal udskiftes. Udskiftning starter umiddelbart efter efterårsferien 2016 og forventes at tage en måned. Ved nedtagning aflæses de gamle målere. Denne aflæsning er samtidig årsaflæsning.

Hvis der skal udskifte stophaner før eller efter vandmåleren, så sker det for husejerens regning til en standardpris på 1.500 kr.

Tidsplan for udskiftning vil blive opslået på hjemmesiden.

Formanden besvarede en række spørgsmål omkring udskiftningen og de nye vandmålere.

Bestyrelsens beretning blev enstemmigt godkendt af generalforsamlingen.

Regnskab og budget 
Formanden gennemgik det reviderede regnskab og det blev enstemmigt godkendt.

Formanden gennemgik det udsendte budget for 2016/2017 samt det reviderede takstblad.

Kubikmeterprisen er uændret. Den faste årlige afgift øges fra 600 kr. til 1.000 kr.

Budgettet indeholder en engangsudgift på 60.000 kr., som dækker gebyr til Bornholms Forsyning for

fjernaflæsning af vandmålere. Derefter vil udgiften være 30 kr. pr. husstand pr. år.

Budgettet blev enstemmigt godkendt.

Der var ikke indkommet forslag til behandling på generalforsamlingen.

Valg til bestyrelsen
Steen Rønlev ønskede ikke genvalg til bestyrelsen og Curt Hallberg ønskede at udtræde af bestyrelsen.

Kim Biel‐Nielsen og Jesper Westh blev genvalgt.

Generalforsamlingen valgte følgende nye bestyrelsesmedlemmer:

Jørgen Madsen, for en toårig periode,

Jens Fangel, som ikke var til stede, for en étårig periode.

Valg af suppleanter
Som suppleanter valgtes:

Poul Folkmann (genvalg)

Curt Hallberg (nyvalg)

Valg af revisor
Generalforsamlingen genvalgte AJP Revision ApS som revisor og Nexø Revision som revisorsuppleant.

Eventuelt
Taget på vandhuset har det ikke særlig godt. Forvent udskiftning om 2‐3 år.

Bestyrelsen opfordrer medlemmer til at indsende deres e‐mail adresse til vandværksadministrationen med

henblik på at spare portoudgifter til udsendelse af indkaldelser til generalforsamling mv.

Send oplysninger om e‐mail adresse og sommerhusadresse til [email protected]

Husk at skrive i e‐mailen, at oplysningerne vedrører Strandmarkens Vandværk.

Du kan læse det fulde referat og dagsorden her.

Regnskab og budget findes her