Krav til vandinstallation

Check hanen før og efter måleren
Den hane/ventil, der er placeret før og efter vandmåleren i ejendomme, skal fungere, så der kan lukkes for vandet i forbindelse med udskiftning af vandmåler.
     

Kan hanerne ikke lukkes, skal der tilkaldes en VVS-installatør, så hanerne virker, før der laves aftaler med vandværket om en målerudskiftning.

Vandforsyningen har ikke ansvar for rørinstallationer på ejendommen og må derfor ikke reparere sådanne ventiler.

 

Placering af vandmåler
Det er vigtigt, at vandmåleren er opsat korrekt, så der kan udføres reparationer og aflæsninger.

Det skal være muligt for vandværkets ansatte at kunne manøvre rundt og anvende værktøj.

Det er således ikke hensigtsmæssigt at opsætte skabe m.m. omkring vandmåleren, da det kan hindre adgang til vandmåleren.

Allerede etablerede vandmålere kan dog undtages for disse regler.

Det er til enhver tid vandværket som kan afgøre, hvorvidt en vandmåler sidder korrekt.

Spørgsmål til opsætning kan rettes til formand. 

Ved tilslutning af nye ejendomme, ledningsrenovering, defekte stophaner m.m. anlægger vandværket målerbrønde i skel, således at alle ejendomme på sigt har målerbrønd.

 

Plombering
Plomberinger, der er anbragt på måleren, må kun brydes af vandforsyningen.

Hvis plomberingen brydes af uvedkommende og måleren i den anledning skal efterses og istandsættes, skal omkostningerne hertil afholdes af ejeren af ejendommen.

Får vandforsyningen kendskab til en brudt plombering, vil forbruger blive opkrævet et gebyr i h.t. Takstblad, og vandforsyningen vil ansætte et skønnet merforbrug, jvf. reglerne i Regulativ.